ZARZĄD
tel 32 70 70 103
LOGISTYKA
tel 32 70 70 107
KONTAKT

Zlecenie wywozu odpadów

Zleceniodawca:

Zleceniodawca:

+ Dane do faktury vat

Dane dotyczące zleconej usługi:

Uwaga: maksymalny okres podstawienia kontenera wynosi 14 dni, może odbyć się najwcześniej następnego dnia ale nie później niż na 14 dni w przód.

Zapoznałem się z cennikiem: *

Na całkowity koszt usługi składa się koszt jednorazowego podstawienia kontenera oraz koszt zagospodarowania odpadów znajdujących się w kontenerze zgodnie z klasyfikacją oraz cennikiem składowania odpadów.


KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuje się, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: - e-mail.: iodo@master.tychy.pl, telefon: +48 (32) 70 70 138,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO),
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zamówienie,
  5. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora danych osobowych prawa: dostępu do treści danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych znajduje się pod linkiem: https://master.tychy.pl/rodo-i362.pl.html

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.